Obchodní podmínky

  Prodávající

  Japkor, zapsaný v živnostenském rejstříku u městského úřadu v Plzni

  se sídlem Částkova 56, Plzeň 326 00

  IČO: 043 03 971

  pro prodej služeb prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.japkor.cz

 1. Úvodní ustanovení

  1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) prodávajícího upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) v souladu s ustanoveními §§ 1756 a 1757 občanského zákoníku uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.jpcze.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).
  2. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě uzavřené dle odst. 1.1. obchodních podmínek. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
  3. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 2. Uzavření kupní smlouvy

  1. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o nabízených službách, a to včetně uvedení cen jednotlivých služeb/produktů (dále jen „služba“). Ceny služeb zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní prodávajícího. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
  2. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.
 3. Odstoupení od kupní smlouvy

  1. Kupující může od smlouvy odstoupit v případě, že prodávající nesplní svůj závazek dle bodu 3.3. obchodních podmínek, a to ani ve lhůtě 10 dnů od výzvy kupujícího zaslané prodávajícímu na adresu jeho elektronické pošty.
  2. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle předchozího bodu obchodních podmínek se kupní smlouva ruší od počátku a prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžní prostředky do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal.
 4. Další práva a povinnosti smluvních stran

  1. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
  2. Prodávající je oprávněn k poskytování služeb na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.
  3. Kupující tímto uděluje prodávajícímu souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely vyplývající z těchto obchodních podmínek. Kupující bere na vědomí, že prodávající bude tento souhlas archivovat pro účely plnění právní povinnosti prodávajícího a ochranu jeho oprávněných zájmů (schopnost doložit udělení souhlasu s prováděným zpracováním).
 5. Doručování

  1. Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.
 6. Závěrečná ustanovení

  1. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.
  2. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa elektronické pošty info@japkor.cz

V Plzni dne 7.6.2023